Verkoopvoorwaarden

I.  De klant wordt geacht overeen te stemmen met de inhoud van onze berichten en facturen en deze algemene voorwaarden, en de klant wordt geacht te verzaken aan elke betwisting, indien hij niet schriftelijk reageert binnen de acht dagen na verzending van onze berichten, ook deze digitaal en elektronisch verstuurd.

II. Elke bestelling zal slechts als definitief warden beschouwd nadat deze door ons schriftelijk aanvaard wordt.

III. De levering geschiedt door het verlaten der goederen van onze werkhuizen of magazijnen. De goederen reizen vanaf dat ogenblik steeds op risico van de klant zelfs indien franco verstuurd. Elke klacht van welke aard ook, dient schriftelijk te warden overgemaakt, uiterlijk binnen acht dagen na levering. Bij klacht nopens de niet-conformiteit meet de koper de niet-conformiteit bewijzen.

IV. De leveringstermijnen op onze aanbiedingen zijn slechts benaderend en kunnen geen strafmaatregelen meebrengen in geval zij niet zouden kunnen nageleefd worden.

V. Voor facturen lager dan 25 euro worden 4 euro administratiekosten aangerekend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn al onze facturen contant, zonder korting, betaalbaar. In geval van gehele of  gedeeltelijke  niet-betaling  van  de  schuld  op  de vervaldag brengt het schuldsaldo met ingang van de vervaldag van  rechtswege  en zonder  voorafgaande  ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder enige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 150.- euro en een maximum van 3500.- euro als forfaitaire schadevergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

VI. De verkochte of geleverde goederen worde met eigendomsvoorbehoud verkocht, ook als zij bewerkt werden. De verkoper behoudt de eigendom tot de prijs volledig betaald is. Eens de goederen geleverd zijn draagt de klant alle risico ervan. De goederen blijven roerend. Wij hebben het recht de geleverde goederen zonder tussenkomst van de rechtbank, en zonder voorafgaande ingebreke­ stelling, op ieder ogenblik terug te nemen. De klant geeft bij deze daartoe de toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden. Het inroepen van ons eigendomsvoorbehoud met een aangetekende brief of deurwaardersexploot voor de samenloop zal volstaan om tegenstelbaar te zijn aan de andere schuldeisers, de curator of de vereffenaar.

VII. Goederen reeds gefactureerd worden niet teruggenomen.

VII. Van alle gevallen waar de koop wordt ontbonden, verbindt de koper zich om aan de verkoper, als schadevergoeding voor winst­ derving een forfaitaire som te betalen van 20 % van de waarde van de goederen waarvan de verkoop ontbonden is.

IX. Onze verkoopsvoorwaarden blijven geldig ondanks alle tegenvoorwaarden van de klanten.
X. Op alle overeenkomsten tussen Ascubel en haar klanten is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn, in geval van betwisting of eventuele geschillen, enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Gent of Kortrijk, naar keuze van Ascubel) of de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de koper, naar keuze van Ascubel, bevoegd.CONDITIONS GENERALES
Sur simple demande une traduction française de nos conditions générales sera envoyée gratuitement. Le fait que cette traduction est sur demande ne peut être invoque que les dites conditions étaient non connues et non acceptées.

Schrijf in op onze Nieuwsbrief